powrót

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze zczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 roku, poz.1062).
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  1. W zakresie dostępności architektonicznej- wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Budynek Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Karola Miarki 11. Nieruchomość trzy kondygnacyjna, administratorem budynku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od ulicy Karola Miarki wjazd na parking jednostki z możliwością pozostawienia pojazdu na miejscu parkingowym (5 miejsc parkingowych). Dostęp do budynku bez barier architektonicznych przez drzwi twierane na zewnątrz z możliwością szerszego otwarcia, pozwalająca na wjazd wózka inwalidzkiego. Na parterze budynku znajduje się dział opieki nad osobami nietrzeźwymi Ośrodka, przestrzeń komunikacyjna parteru jest wolna od pionowych i poziomych barier komunikacyjnych. Trakt komunikacyjny na drugie piętro do administracji Ośrodka wyposażony jest w barierkę zamontowaną po lewej stronie biegu klatki schodowej. Na drugim piętrze rozlokowane są pomieszczenia administracyjne w szczególności biura: Dyrektora Ośrodka, Sekretariat, pomieszczenia działu finansowo-księgowego oraz administracyjno-organizacyjnego. Przestrzeń komunikacyjna drugiego piętra jest wolna od pionowych i poziomych barier komunikacyjnych, dostęp na drugie piętro możliwy poprzez wjazd windą.
  2. W zakresie dostępności architektonicznej-Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. W Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, istnieje łatwy dostęp komunikacyjny do pomieszczeń w szczególności w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi Ośrodka, sanitariaty wyposażone są w barierki pomocnicze, zachowana jest odpowiednia szerokość w ciągu komunikacyjnym dla łatwego poruszania się osobom na wózku inwalidzkim, wjazd i wyjazd z Ośrodka wyposażony jest w pochylnię.
  3. W zakresie dostępności architektonicznej–zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. Na chwilę obecną wykazano, iż zarówno w administracji Ośrodka jak i w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi widnieje informacja w miejscu widocznym dla każdej osoby przebywającej w Ośrodku na temat rozkładu pomieszczeń tj. piwnica, parter oraz drugie piętro Ośrodka.
  4. W zakresie dostępności architektonicznej-zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019r., poz. 1172 i 1495). W budynku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej istnieje możliwość wstępu osobie korzystającej z psa asystującego.
W zakresie dostępności architektonicznej-zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji osób. W Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, istnieją procedury ewakuacji z budynku w razie szczególnego zagrożenia np. w ramach instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z aktualna wersją tj. maj 2016 roku