Informacja o pacjentach

Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej nie udziela informacji o osobach doprowadzonych i przebywających w Ośrodku.

Na podstawie art.40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 roku, poz. 165 - jednolity tekst z późn. zm.) osoba przyjęta do Ośrodka Przeciwdziałania problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w Ośrodku.