powrót

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (OPPA) w Bielsku-Białej powołał Inspektora Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych w OPPA jest pan D. Wójcik.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:

 • pod adresem poczty elektronicznej iod@oppa.com.pl
 • listownie na adres: Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11,43-300 Bielsko-Biała

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Monitoring Wizyjny.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, ul. K. Miarki 11,43-300 Bielsko-Biała.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do inspektora: iod@oppa.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia (w związku z art. .22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) i spełnienia wymagań prawnych nałożonych na Administratora (w związku z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) .
 4. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, dostawcy usług serwisowych dla sprzętu nagrywającego obraz, osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Państwa dane osobowe w postaci zarejestrowanego wizerunku będą przetwarzane przez okres do 30 dni od dokonania rejestracji obrazu. Okres ten może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy nagrania będą dowodami w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne lecz niezbędne aby wejść na teren monitorowany przez Administratora lub jest konsekwencją wymogów przepisów prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.