powrót

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"
„Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet II. „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 13 czerwca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 32 559 089,51 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 31 955 810,24 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 26 839 685,02 PLN (83,99% kosztów kwalifikowanych).

Rzeczowa realizacja inwestycji przebiega w okresie 26.11.2007 r. – 19.11.2012 r.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN) oraz zostaną przygotowane węzły dostępowe pod instalacje operatorów.
Wieksza czesć sieci, w tym cz. Infrastruktury pasywnej, cała infrastruktura aktywna oraz sieć radiowa przeznaczone będą na potrzeby własne JST. Część wybudowanej infrastruktury pasywnej udostępniana będzie również operatorom na jednakowych, niedyskryminujących warunkach.
Zarządzanie infrastrukturą planuje się powierzyć odrębnemu podmiotowi-operatorowi inf., który z kolei udostępnia część wybudowanej infrastruktury wszystkim chętnym podmiotom na jednakowych zasadach rynkowych.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci NGN poprzez budowę miejskiej sieci na potrzeby samorządu i częściowo otwartej dla wszystkich operatorów.
Celem ogólnym projektu, jest dostosowanie poziomu wykorzystania kapitału ludzkiego, potencjału infrastrukturalnejgo kultury wysokiej, szkolnictwa wyższego i oświaty oraz rozwoju sfery badań i transferu technologii do statusu miasta i jego aspiracji rozwojowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu, planuje się osiągnięcie nastepujących wskaźników rezultatu:
Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (za wyjątkiem szkół) (wskaźnik kluczowy) - 75 szt.
Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego internetu (wskaźnik kluczowy) - 50 szt.
Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP - 240 osób,
Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią - 57 km,
Ilość użytkowników sieci obsługiwanych przez centrum zarządzania siecią - 125 osób,
Czas reakcji centrum zarządzania siecią na awarię - 120 min.
oraz wskaźników produktu:
Długość/zasięg nowowybudowanej sieci szkieletowej (wskaźnik kluczowy) - 57 km,
Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci - 2 szt,
Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej - 193 szt,
Długość/zasięg nowowybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) - 5,37 km,
Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych - 29 szt,
Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) -2 szt,
Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) - 5 km,
Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych - 123 szt.,
Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) - 7 szt.,
Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (wskaźnik kluczowy)
Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych
- 3 szt,
Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią - 1 szt.,
Liczba uruchomionych serwerów - 2 szt.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 
Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
43-300 Bielsko-Biała
ul. K. Miarki 11
tel/fax. 33 812-49-78, 33 812-27-83